Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2014

nonlogo

November 22 2013

nonlogo
Play fullscreen
metamorfozy
Reposted byava16 ava16
nonlogo

November 21 2013

nonlogo
czarno/biały
nie prawdziwy

świat

nie spie
nie myślę

powoli oddech 
wspomnienia traceni


1000 wersów to nic
1000 dni to nic

nic
nic

gdzie ja ?
gdzie ty ?

szepty miłość sen

September 19 2013

nonlogo
głebiej 

ciszej

głeboko

płone 

w śnie 

sekundy szczęście

głębiej - ty 

w śnie  - ty

płone

August 19 2013

nonlogo
czwarty krąg obłędu

ty

ty 

ty

ty

czwarty rok szaleństwa
jesteś wszędzie 

gdzie 
Reposted byMaybeJustDumbandwhyso

August 18 2013

nonlogo
w dół - znowu

w dół

Reposted byjointskurwysyn jointskurwysyn

June 25 2013

nonlogo
ciężar śmierci

duszy masa

proch marny

dzień umierania
skowyt

proch

June 14 2013

nonlogo
8303 b283
Reposted fromretaliate retaliate vialaj laj
nonlogo
miasto rabatów
miasto upsutów
miasto odpustów

miasto bezrobotnych dziwek
miasto w absurdzie zamknięte


miasto kościołów 


brudu 
biedy

miasto szarych z głodu wraków


miasto rabatów i suchych łez

May 08 2013

nonlogo
Reposted frommesoup mesoup viaamfibijne amfibijne
nonlogo
6687 df17 500

March 27 2013

nonlogo

February 13 2013

nonlogo

February 03 2013

nonlogo

February 02 2013

nonlogo
nie

nigdy 

nie ty nie ona

nie to nie ty

nie ja

nigdyja nie istnieje

ty to marzenie

January 16 2013

nonlogo
Play fullscreen
out of space 

January 15 2013

nonlogo
zamiast ciebie 
on

nic 
trudno

tylko
tajemnica

on


January 13 2013

nonlogo
Play fullscreen
a ja chcę cię kochać dalej

December 30 2012

nonlogo
Play fullscreen
once
I knew how to talk to you
Reposted fromdelikatnienie delikatnienie viaasiaazla asiaazla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl